Τα τελευταία 35 χρόνια έχουμε εκτελέσει με επιτυχία Ταξίδια Κινήτρων και Συνέδρια για τις ακόλουθες εταιρείες:


Quality inovation in destination
management

For further information please contact

calentar-icon

Coming Events

Quality inovation in destination management

Product launches, employee morale events, annual meetings, or multi-party conferences.